30-Nov--0001

กรมพัฒนาชุมชน เลือก

คุณวิรวัฒน์  เปี่ยมวิวัตติกุล ประธานกรรมการ บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จำกัด เป็นเกียรติในถ่ายทำวีดีทัศน์ “โครงการศึกษารูปแบบการตลาดสินค้า OTOP”  จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ  ด้วยมุมมองธุรกิจที่แตกต่างในด้านการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางศึกษา แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในไทย